Autorska prava

Svi sadržaji na portalu Mojezdravlje.ba su zaštićeni autorskim pravima ili su u vlasništvu trećih lica, te se ne smiju kopirati, distribuirati, niti koristiti na bilo koji način u komercijalne svrhe, bez prethodnog pismenog odobrenja.

Objavljeni sadržaji sa portala Mojezdravlje.bamogu se koristiti isključivo za ličnu informativnu upotrebu.

Eventualno korištenje podataka sa portala suprotno gore navedenim odredbama i uvjetima, isključiva je odgovornost korisnika.